Please read "How to Use Guide" under User Guides Folder before submitting a Question // කරුණාකර ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර පරිශීලක මාර්ගෝපදේශ ෆෝල්ඩරය යටතේ "මාර්ගෝපදේශය භාවිතා කරන්නේ කෙසේද" කියවන්න

How can I use help desk service more effectively

Dear Students/New applicants,

 

Please read carefully before open ticket in this system.

 

You have separated folders for some of common information.please check those folders and categories also relevant articles.if you are not able to find solution please create ticket with valid email address.for already registered students in Open University Sri Lanka, if you already got your OUSL email ID, please use that.all others who wish to submit your problem via system please use valid email address .carefully select relevant ticket type from type list.because this system is automated and it will send your request to relevant sections automatically.fill the information fields under "Create Ticket Request" with meaning full details. if you have any attachment you can add it also.once your ticket successfully submitted you will receive and email from the system . you can track you ticket through the link in that email.

 

Thank You, Have a nice day !

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

හිතවත් සිසුන්/නව අයදුම්කරුවන්,

 

මෙම පද්ධතියේ ටිකට් විවෘත කිරීමට පෙර කරුණාකර හොඳින් කියවන්න.

 

ඔබට සාමාන්‍ය තොරතුරු කිහිපයක් සඳහා ෆෝල්ඩර වෙන් කර ඇත. කරුණාකර එම ෆෝල්ඩර සහ කාණ්ඩවලට අදාළ ලිපි ද පරීක්ෂා කරන්න. ඔබට විසඳුම් සෙවිය නොහැකි නම් කරුණාකර වලංගු විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය සමඟ ටිකට් සාදන්න. ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්ව විද්‍යාලයේ දැනටමත් ලියාපදිංචි සිසුන් සඳහා ඔබගේ විවෘත විශ්ව විද්‍යාල විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය (ඔබ දැනටමත් ලබාගෙන තිබේ නම්)  කරුණාකර භාවිතා කරන්න. පද්ධතිය හරහා ඔබගේ ගැටලුව ඉදිරිපත් කිරීමට කැමති අනෙකුත් සියලුම දෙනා කරුණාකර වලංගු විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයන් භාවිතා කරන්න. වර්ග ලැයිස්තුවෙන් අදාළ ප්‍රවේශපත්‍ර (relevant ticket type from type list)වර්ගය ප්‍රවේශමෙන් තෝරන්න. මෙම පද්ධතිය ස්වයංක්‍රීය වන අතර එය ඔබගේ ඉල්ලීම ස්වයංක්‍රීයව අදාළ අංශ වෙත යවනු ඇත. ප්‍රවේශපත්‍ර ඉල්ලීමක් සාදන්න යටතේ ("Create Ticket Request")ඇති තොරතුරු ක්ෂේත්‍ර සම්පූර්ණ විස්තර සහිතව පුරවන්න. ඔබට කිසියම් ඇමුණුමක් තිබේ නම් ඔබට එයද එකතු කළ හැක.ඔබේ ටිකට්පත සාර්ථකව ඉදිරිපත් කළ පසු ඔබට පද්ධතියෙන් ඊමේල් පණිවිඩයක් ලැබෙනු ඇත. ඔබට එම විද්‍යුත් තැපෑලේ ඇති සබැඳිය හරහා ඔබේ ටිකට් පත නිරීක්ෂණය කළ හැකිය.

 

ස්තූතියි ඔබට සුබ දවසක් !

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

அன்புள்ள மாணவர்கள்/புதிய விண்ணப்பதாரர்கள்,

 

இந்த அமைப்பில் டிக்கெட்டை திறப்பதற்கு முன் கவனமாக படிக்கவும்.

 

நீங்கள் பொதுவான சில தகவல்களுக்கு கோப்புறைகளை பிரித்துள்ளீர்கள். அந்த கோப்புறைகள் மற்றும் பிரிவுகள் தொடர்பான கட்டுரைகளையும் சரிபார்க்கவும். உங்களால் தீர்வு காண முடியவில்லை என்றால், தயவுசெய்து செல்லுபடியாகும் மின்னஞ்சல் முகவரியுடன் டிக்கெட்டை உருவாக்கவும். இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகத்தில் ஏற்கனவே பதிவு செய்யப்பட்ட மாணவர்களுக்கு, நீங்கள் ஏற்கனவே பெற்றிருந்தால். உங்கள் OUSL மின்னஞ்சல் ஐடி, தயவுசெய்து அதைப் பயன்படுத்தவும். உங்கள் பிரச்சனையை கணினி வழியாகச் சமர்ப்பிக்க விரும்பும் அனைவரும் செல்லுபடியாகும் மின்னஞ்சல் முகவரியைப் பயன்படுத்தவும். வகை பட்டியலில் இருந்து பொருத்தமான டிக்கெட் வகையை கவனமாகத் தேர்ந்தெடுக்கவும். ஏனெனில் இந்த அமைப்பு தானியங்கு மற்றும் அது தானாகவே தொடர்புடைய பிரிவுகளுக்கு உங்கள் கோரிக்கையை அனுப்பும். "டிக்கெட் கோரிக்கையை உருவாக்கு" என்பதன் கீழ் உள்ள தகவல் புலங்களை முழு விவரங்களுடன் நிரப்பவும். உங்களிடம் ஏதேனும் இணைப்பு இருந்தால், அதையும் சேர்க்கலாம். உங்கள் டிக்கெட் வெற்றிகரமாகச் சமர்ப்பிக்கப்பட்டதும், கணினியிலிருந்து உங்களுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பப்படும். அந்த மின்னஞ்சலில் உள்ள இணைப்பின் மூலம் உங்கள் டிக்கெட்டைக் கண்காணிக்கலாம்.

 

நன்றி, இனிய நாள்!

 

Unable to find an answer?

Looking for anything specific article which resides in general queries? Just browse the various relevant folders and categories and then you will find the desired article.

Contact Us